From the archives

Ilya Smirnov

​Video: Ilya Smirnov​
​Styling:​ Anna Teterkina
Boy: ​Dominique
Girl: Antoinette
Dog: Sebastian
Special Thanks to Brenda​ von Schweickhardt